Trang hiện tại : Trang chủ Hội Tam Quý
16:12 Thứ Năm 02-12-2021
UBND THỊ XÃ LAGI CÔNG NHẬN BAN TRỊ SỰ HỘI TAM QUÝ - DINH THẦY THÍM 
NHIỆM KỲ 2021-2026
15:11 Thứ Bảy 20-11-2021
           HỘI TAM QUÝ – DINH THẦY THÍM
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2021-2026

 
15:11 Thứ Bảy 20-11-2021
ĐẠI HỘI HỘI TAM QUÝ 
20:09 Thứ Hai 03-09-2018
Khi nói đến sự hình thành và phát triển của Di tích lịch sử – văn hoá Dinh Thầy Thím, chúng ta không thể không nói đến Hội Tam Quý. Đây là một tổ chức gắn liền với Dinh Thầy Thím gần 130 năm kể từ khi Dinh được thành lập đến hôm nay.