Trang hiện tại: Trang chủ
16:12 Thứ Năm 02-12-2021
UBND THỊ XÃ LAGI CÔNG NHẬN BAN TRỊ SỰ HỘI TAM QUÝ - DINH THẦY THÍM 
NHIỆM KỲ 2021-2026
10:11 Thứ Bảy 27-11-2021
Căn cứ công văn số 3906/UBND-VHTT ngày 23/11/2021 của UBND thị xã LaGi về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dich Covid 19 trong lĩnh vực Văn hóa , Thể Thao và Du lịch ..
15:11 Thứ Bảy 20-11-2021
           HỘI TAM QUÝ – DINH THẦY THÍM
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2021-2026

 
15:11 Thứ Bảy 20-11-2021
ĐẠI HỘI HỘI TAM QUÝ 
14:10 Thứ Tư 27-10-2021
 TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19 TẠI THỊ XÃ LAGI CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT ..