Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím UBND THỊ XÃ LAGI TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC VIẾT VỀ DINH THẦY THÍM

UBND THỊ XÃ LAGI TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC VIẾT VỀ DINH THẦY THÍM

           Mục đích của Trại sáng tác lần nầy là :

              Thông qua trại sáng tác giúp văn nghệ sĩ hiểu rõ hơn về giá trị của di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím;  về sự tích Thầy Thím, một truyền thuyết dân gian lưu truyền đề cao lẽ phải, lối sống đạo đức, nhân ái, nghĩa tình.…sáng tác những tác phẩm có giá trị nhân văn, giá trị giáo dục truyền thống, nhân cách và lối sống đẹp cho mọi thế hệ, giữ gìn thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc gắn liền với các hoạt động Lễ hội văn hóa dân gian truyền thống;
             Nhằm tuyển chọn tác phẩm xây dựng chương trình phục vụ Lễ hội Dinh Thầy Thím trong giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo .
            Các tác phẩm phải có tính giáo dục, định hướng tư tưởng cao, hướng con người đến Chân-Thiện-Mỹ phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
                    Về nội dung sáng tác sẽ tập trung :
        - Ca ngợi công đức Thầy và Thím, đề cao lẽ phải, lối sống đạo đức, nhân ái, nghĩa tình…Giới thiệu quảng bá thiên nhiên, đất nước, con người; các giá trị văn hóa của lễ hội văn hóa dân gian truyền thống tại Dinh Thầy Thím. 
          - Vai trò của Lễ hội Dinh Thầy Thím với việc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trong đó trọng tâm là văn hóa tâm linh đối với việc phát triển du lịch tại địa phương

                                               
                                                   (Một số hình ảnh buổi khai mạc ) 

             

              

                       

          

          

           

         

                                                                                 Văn Thái