Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím UBND THỊ XÃ HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LỄ HỘI DINH THẦY THÍM

UBND THỊ XÃ HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LỄ HỘI DINH THẦY THÍM

              NGÀY 24/8/2023  DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ CỦA BÀ ĐẶNG THỊ HỒNG LÂM - PHÓ CHỦ TỊCH  UBND THỊ Xà Đà HỌP  ĐỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2023 .
           THEO ĐÓ, LỄ HỘI SẼ KHAI MẠC VÀO LÚC 16G30 NGÀY 28/10/2023 VÀ TIẾN HÀNH TRONG THỜI GIAN 3 NGÀY TỪ 28-29-30/10/2023..

 

 TVT