Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2022

LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2022CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LỄ HỘI VĂN HÓA – DU LỊCH

 DINH THẦY THÍM  NĂM 2022

   Thời gian: 03 ngày, từ ngày 9,10 và 11/10/2022, nhằm ngày 14, 15 và 16/9 âm lịch (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3)

         1.Ngày 9/10/2022 (14/9 âm lịch)
          1.1  Sáng:Tại Dinh Thầy Thím
          - 5 giờ 00:  Lễ nghinh thần, rước sắc phong và bằng công nhận di tích
          - 7 giờ 00 : Thi đấu cờ người.
          - 11 giờ 00:  Lễ nhập điện an vị
          1.2 Chiều:  
          - 14 giờ 00 : Tại Dinh Thầy Thím : Hội thi kéo co
          - 15 giờ 00 : Tại Dinh Thầy Thím : Biểu diễn Lân- Sư - Rồng .
          - 16 giờ 00 : Tiếp đón đại biểu
          - 16 giờ 30: KHAI MẠC LỄ HỘI (kịch bản riêng)
          1.3 Tối:  Tại Dinh Thầy Thím
         - 20 giờ 00 : Chương trình ca múa nhạc, tạp kỹ: Tại sân khấu lễ hội
       2. Ngày 10/10/2022 (nhằm ngày 15/9 âm lịch):
        2.1  Sáng:
       - 7 giờ 00 :   Chạy Việt dã.
       - 08 giờ 20:  Hội thi làm bánh tại Dinh Thầy Thím
       - 10 giờ 00:  Cúng Ngọ chay tại Dinh Thầy Thím
      2.2 Chiều:
       - 14 giờ 00 :  Khai mạc các hoạt động bãi biển tại ngảnh Tam Tân:
      + Thi khiêng thúng ra khơi
      + Hội thi gánh cá
     + Hội thi đan lưới
          - 14 giờ 30: Thí thực phát lộc tại Dinh Thầy Thím
          - 17 giờ : Biểu diễn Lân- Sư- Rồng
          2.3 Tối
        - 19 giờ 00:Chương trình ca múa nhạc, tạp kỹ: Tại sân khấu lễ hội
       3. Ngày 11/10/2022 (nhằm ngày 16/9 âm lịch)
       3.1 Sáng:
      - 4 giờ: Lễ thỉnh sanh Tại Dinh Thầy Thím
      - 8 giờ:  Giỗ tiền hiền và cúng binh gia Tại Dinh Thầy Thím
      - 9 giờ:  Nghi thức chánh lễ Tại Dinh Thầy Thím
      3.2 Chiều
        - 16 giờ:  Tổng kết lễ hộI


                                                                               TVT