Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI VIÊN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI VIÊN

                          

               Sáng  ngày 20 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường Dinh Thầy Thím, Ban quản lý di tích LSVH tổ chức Đại hội Đại biểu Hội viên Hội Tam Quý nhằm mục đích điều chỉnh, sửa đổi điều lệ Hội Tam Quý và công bố Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về việc thành lập Ban quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím và quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 về việc ban hành qui chế hoạt động của Ban quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím .
               Tham dự có Ông Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch UBND thị xã; Ông Ngô Thái Thạnh Hưng – Chủ tịch UBND xã Tân Tiến; đại diện Phòng Văn hóa thông tin; tham dự còn có 135 hội viên .
             Sau khi thông qua dự thảo các điểm cần sửa đổi, các đại biểu đã tham gia thảo luận và phát biểu rất sôi nổi đúng trọng tâm. Chủ trì đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với các điều đã thảo luận .
              Phát biểu chỉ đạo tại đại hội  Ông Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu tất cả hội viên phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về việc quản lý các hoạt động của Dinh Thầy Thím và yêu cầu Ban quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím phải triển khai thực hiện tốt quyết định và qui chế của UBND thị xã về hoạt động của Ban quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím./.

                                               
  ( Một số hình ảnh tại Đại Hội )

Ông Hồ Hữu Duy Tân thông qua chương trình Đại hội

  

Ông Nguyễn Hữu Trí - Trưởng ban Quản lý DTLS hướng dẫn thảo luận

 
Ông Nguyễn Văn Hai - Phó ban quản lý  thông qua quyết định thành lập Ban quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím

                           Ông Nguyễn Thanh Thu báo cáo số lượng hội viên tham dự Đại hộii

 
Ông Trần Thanh Quế - PCT UBND thị xã phát biểu chỉ đạo

Ông Hồ Văn Đức - Phó ban di tích LSVH thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Hội Tam Quý 

ng Nguyễn Hữu Trí - Trưởng ban Quản lý di tích LSVH lấy biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Hội Tam quý 

Hội viên biểu quyết : Nhất trí 100% với bản sửa đổi Điều lệ Hội Tam quý 

      Trịnh văn Thái