Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 HIỆN NAY TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19 TẠI THỊ XÃ LAGI CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT.BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : TVT