Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý NHẬT KÝ LỄ HỘI DINH NĂM 2021

NHẬT KÝ LỄ HỘI DINH NĂM 2021

NGÀY 21/10/2021 BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DINH THẦY THÍM
TỔ CHỨC LỄ CÚNG THỈNH SANH; TIỀN HIỀN; CHÁNH TẾ VÀ THÍ THỰC  
 Ảnh : TVT, VAN HAI, HO TAN