Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím UBND TỈNH BÌNH THUẬN XỬ LÝ ĐẤT TẠI DINH THẦY THÍM

UBND TỈNH BÌNH THUẬN XỬ LÝ ĐẤT TẠI DINH THẦY THÍM

                      

              Ngày 28 tháng 1 năm 2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc xử lý diện tích đất đang sử dụng của Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím , xã Tân Tiến, thị xã LaGi.