Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím UBND THỊ XÃ LA GI THÀNH LẬP BQL DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM

UBND THỊ XÃ LA GI THÀNH LẬP BQL DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM

       Thành phần  Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím
          1.Ông Nguyễn Hữu Trí  

    Nguyên Trưởng Ban QLDTLSVH  Dinh Thầy Thím           -   Trưởng ban.
          2.Ông Hồ Văn Đức       
    Nguyên PhóTrưởng Ban QLDTLSVH  Dinh Thầy Thím    - Phó Trưởng ban.
          3.Ông Nguyễn Văn Hai 
     Nguyên Phó Trưởng Ban QLDTLSVH  Dinh Thầy Thím  - Phó Trưởng ban.     
          4.Ông Võ Hoài Vĩnh                
     Phó Chủ Tịch UBND xã Tân Tiến                                     - Phó Trưởng ban.
          5.Ông Nguyễn Thanh Bình
     Phó Trưởng BQL các điểm Du lịch cộng đồng thị xã        -  Thành viên.
         6.Ông Nguyễn Thanh Thu 
    Nguyên Trưởng ban kiểm tra  Dinh Thầy Thím                 - Thành viên.                                               
         7.Ông Hồ Hữu Duy Tân
   Nguyên UV Thư ký Ban QLDTLSVH Dinh Thầy Thím       -    Thành viên.
 
                     ( Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím )

                             

                             

                             

           

                             

                   Ông Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch UBND thị xã LaGi phát biểu giao nhiệm vụ 

                               

    Ông Nguyễn Hữu Trí - Trưởng  Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím phát biểu  nhận nhiệm vụ


                                                                                                                    Trịnh văn Thái