Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím QUẢN LÝ LỄ HỘI

QUẢN LÝ LỄ HỘI

                 

                   Trong đó, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương để tổ chức lễ hội phù hợp theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, an toàn sông nước, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách. Tổ chức các giải pháp về thực hiện nếp sống văn minh tại các hoạt động lễ hội. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của người dân nhằm phục hồi kinh tế. Thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Giới thiệu về nguồn gốc lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh, cũng như giá trị đích thực của tín ngưỡng, nghi lễ. Vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, đảm bảo an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

                Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.
                                        T.LINH  ( Báo Bình Thuận ngày 24.2.2022)