Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

            ĐỂ PHỤC VỤ CHU ĐÁO CHO NHÂN DÂN ĐẾN THAM QUAN DI TÍCH DINH THẦY THÍM TRONG DỊP NGHỈ LỄ 30/4/2021. BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM ĐÃ BỐ TRÍ NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH CHO DU KHÁCH.

                                    ( Một số hình ảnh phục vụ du khách )

 

                                                                           ( ảnh Thanh Linh )