Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím KHÔNG TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỂ TRỤC LỢI

KHÔNG TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỂ TRỤC LỢI

           

          Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thị thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

         Theo đó, giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phổ biến sâu rộng, thực hiện nghiêm nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội đến UBND xã, phường, thị trấn, ban quản lý các di tích đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và cá nhân, tổ chức có liên quan.                                                          ( Ảnh Phòng VHTT thị xã LaGi )

                           UBND các huyện, thị, thành phố chủ động quản lý, tổ chức lễ hội trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống. Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và cá nhân được thờ phụng, tôn vinh tại di tích, lễ hội; gìn giữ bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, địa phương theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực…


                                                                   ĐÌNH HÒA ( Báo Bình Thuận )