Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LSVH  DINH THẦY THÍM
THÔNG BÁO

ÔNG NGUYỄN HỮU TRÍ - TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DI TICH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM ĐÃ TỪ TRẦN  VÀO LÚC 20 GIỜ NGÀY 14/6/2021. TẤT CẢ HỘI VIÊN HỘI TAM QUÝ VÀ TẬP THỂ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH VÀ MONG LINH HỒN ÔNG SIÊU THOÁT. 

                           

TVT