Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý UBND THỊ XÃ LAGI BAN HÀNH QUI CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BQL DI TÍCH DINH THẦY THÍM

UBND THỊ XÃ LAGI BAN HÀNH QUI CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BQL DI TÍCH DINH THẦY THÍM

UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     THỊ XÃ LA GI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số:   531 /QĐ-UBND                                   La Gi, ngày 07 tháng 5 năm 2019
 
                                                                         QUYẾT ĐỊNH 

                           Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím thị xã La Gi.


 
   
                                         CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI

                      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
                   Căn cứ Quyết định 56/2015/QĐ-UBND, ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
                   Căn cứ công văn số 1548/SVHTTDL ngày 25/7/2018 của Sở VHTT&DL về việc thành lập Ban Quản lý di tích và quy hoạch tổng thể di tích Dinh Thầy Thím, theo đó thống nhất để Ủy ban nhân dân thị xã La Gi thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa dinh Thầy Thím theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
                    Xét đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã La Gi, tại Tờ trình số 99 /TTr-VHTT ngày 04 /5/2019về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím thị xã La Gi; 
                                                                 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím thị xã La Gi, gồm có 05 chương và 13 điều (nội dung kèm theo).
Điều 2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng phòng VH&TT, Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến và Trưởng Ban Quản lý các điểm du lịch cộng đồng thị xã La Gi căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;                                                                 ( Đã ký và đóng dấu )
- Như điều 3;
- Lưu VP, H(30b).                                                                      Phạm Trọng Nhân

                                               

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH
LỊCH SỬ - VĂN HÓA DINH THẦY THÍM
(Ban hành kèm theo Quyết định số  531 /QĐ-UBND
ngày 07 /5/2019 của UBND thị xã La Gi)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng
1.Ban quản lý Di tích LSVH Dinh Thầy Thím (bao gồm Dinh và Mộ) là đơn vị sự nghiệp văn hóa trực thuộc UBND thị xã La Gi và chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.
2.Ban quản lý Di tích LSVH Dinh Thầy Thím có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Ban quản lý Di tích LSVH Dinh Thầy Thím có trách nhiệm:
1.Quản lý, bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa của Dinh và Mộ Thầy Thím tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi theo nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
2. Trình UBND thị xã phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hằng năm theo Đề án quy hoạch 1/500 được duyệt, nhằm xây dựng di tích ngày càng phát triển tốt hơn.
3. Tổ chức lễ hội và các nghi thức cúng tế hằng năm theo phong tục tập quán cổ truyền của địa phương, mang bản sắc văn hóa dân tộc và đúng quy chế Lễ hội hiện hành của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.
4.Sưu tầm, trưng bày, phổ biến các hiện vật, ấn phẩm giới thiệu về di tích. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa.
5.Cùng với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tham gia các hoạt động từ thiện xã hội khác.
6.Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động của đơn vị.
7.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã.
8.Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của UBND thị xã.

CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Ban Quản lý:
Ban quản lý Di tích LSVH Dinh Thầy Thím gồm có 7 thành viên gồm 01 Trưởng Ban, 03 Phó ban và còn lại là Ủy viên.
a. Trưởng Ban là Hội Trưởng Hội Tam Quý; chịu trách nhiệm trước UBND Thị xã và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Trực tiếp phụ trách tổ chức hành chính, tài chính, kế hoạch, đầu tư xây dựng và cúng tế hành lễ.
b. Phó trưởng Ban 1: Phụ trách về công tác tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức Lễ hội; tham mưu kế hoạch xây dựng cơ bản, trùng tu tôn tạo di tích.
c. Phó trưởng Ban 2: Phụ trách bộ phận hậu cần; quản lý điều hành hoạt động các Chi hội; tổ chức phân công trực gác bảo vệ di tích và phục vụ du khách đến tham quan Di tích.
d. Phó trưởng ban 3: Do Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến(kiêm nhiệm): Phụ trách về lĩnh vực an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm và phối hợp tổ chức các hoạt động của Di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím.
e. Ủy viên là Trưởng ban Quản lý các điểm du lịch cộng đồng thị xã xã La Gi (kiêm nhiệm):  Cùng với Trưởng ban quản lý Dinh tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch của Di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím;
f. Ủy viên:Do Hội Tam Quý đề nghị chuẩn y; có nhiệm vụ thực hiện công tác văn phòng, tổng hợp.
g. Ủy viên Kiểm tra: Do Hội Tam Quý đề nghị chuẩn y; có nhiệm vụ giám sát tất cả các hoạt động tại Di tích, kịp thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực có thể xảy ra.
2.Các bộ phận chuyên môn giúp Ban Quản lý điều hành các hoạt động tại di tích, gồm:
          - Tổ Hành chính (Thư ký, văn phòng, kế toán).
          - Tổ  Tế lễ (Hội lễ, Ban thông hội).
          - Tổ  Hậu cần  (Hội quản, Hội chiến).
          - Tổ ANTT, VSMT (Bảo vệ, chăm sóc cây cảnh).
Ban Quản lý được ký hợp đồng lao động để làm các nhiệm vụ chuyên môn và các chức danh khác nếu thấy cần thiết.
Ban Quản lý di tích, các thành viên của Hội Tam Quý và các nhân viên đều được hưởng chế độ sinh hoạt phí theo đề xuất của Ban và được UBND thị xã phê duyệt theo mức lương cơ bản do nhà nước ban hành.
Các chức danh kiêm nhiệm hưởng phụ cấp 10% theo quy định chung.
Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Ban Quản lý
1.Là những người có sức khỏe, năng nổ, nhiệt tình trong công tác; có đạo đức và lối sống lành mạnh, không vi phạm các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của chính quyền địa phương và quy định của Hội Tam Quí.
2. Về trình độ học vấn: Từ lớp 9 trở lên.
3.Về tuổi đời : Thấp nhất là 21 tuổi và cao nhất không quá 70 tuổi.
4.Các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban 2 và Ủy viên kiểm tra do Đại hội Đại biểu Hội Tam Quý bầu và giới thiệu để UBND thị xã xem xét và bổ nhiệm.
Điều 5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của Ban Quản lý
Giao Trưởng Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Phòng Văn hóa Thông tin và UBND xã Tân Tiến trình Chủ tịch UBND thị xã bổ nhiệm các chức danh của Ban Quản lý theo nhiệm kỳ của Đại hội Đại biểu Hội Tam Quý.
Thời gian bổ nhiệm là 5 năm (năm năm). Sau đó sẽ xem xét và bổ nhiệm lại nếu đủ điều kiện.
Trong trường hợp cần thiết, UBND thị xã sẽ quyết định chỉ định các thành viên để duy trì hoạt động.
Chủ tịch UBND thị xã sẽ miễn nhiệm và xử lý kỷ luật nếu các thành viên có những hành vi sai phạm các quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ TRỰC  VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc của Ban quản lý
1.Ban Quản lý Di tích LSVH Dinh Thầy Thím làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; mỗi tháng họp giao ban 01 lần vào ngày thứ 6 tuần đầu tháng.
Các bộ phận chuyên môn chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của Trưởng Ban, giúp Ban lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành công việc theo chuyên môn của mình và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về thực hiện các nhiệm được phân công.
2.Chế độ làm việc của lãnh đạo Ban được thực hiện như sau:
Trưởng Ban chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thị xã về toàn bộ mọi hoạt động của Ban. Khi đi vắng, Trưởng Ban ủy quyền cho một Phó trưởng Ban giải quyết các công việc của Ban. Các phó ban trực tiếp giải quyết công việc thuộc một số lĩnh vực công tác được Trưởng Ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về kết quả thực hiện các nhiệm được phân công.
Điều 7. Chế độ trực của Ban Quản lý và các Chi hội
Giao Trưởng Ban quản lý phân công các thành viên của Ban; các Chi hội Trực tại Dinh và Mộ theo quy định chung.
Điều 8. Mối quan hệ công tác
1. Với UBND thị xã:  Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp toàn diện của UBND thị xã. Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động của Ban với UBND thị xã theo quy định.
2. Với các phòng, ban, đoàn thể của thị xã:
+ Với phòng Tài chính - Kế hoạch: Chịu sự hướng dẫn và quản lý về tài chính và đầu tư xây dựng các công trình.
+ Với Phòng Văn hóa và Thông tin: Chịu sự hướng dẫn và quản lý về các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch.
+ Với UBND xã Tân Tiến: Ban Quản lý chịu sự quản lý về mặt Nhà nước của xã Tân Tiến trên tất cả các lĩnh vực về các hoạt động của Dinh Thầy Thím.
3.Quan hệ giữa Ban Quản lý di tích với các phòng, ban, đoàn thể khác của thị xã là mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được UBND thị xã giao.
4.Với UBND các xã , phường: Mối quan hệ với UBND các xã, phường là mối quan hệ phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện quy định của UBND thị xã về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền ở địa phương, bảo vệ ANTT, VSMT, bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ VỀ  TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 9.  Về nguồn thu
           Nguồn thu chính của Dinh là sự đóng góp, cúng dường của mọi người trong và ngoài địa phương bằng tiền mặt và các hiện vật. Các hiện vật được quy đổi thành tiền và nhập vào tài khoản của đơn vị để quản lý theo quy định chung.
           Trình tự khui thùng phước sương: Tại nơi thờ tự phải đặt thùng phước sương theo quy định để du khách cúng dường. Khi khui tủ phải lập hội đồng khui tủ gồm đầy đủ thành phần Ban Quản lý di tích, Ban Trị sự hội và các cơ quan chức năng (Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Đại diện UBND xã Tân Tiến)
 Tại Dinh và Mộ khui tủ phước sương định kỳ vào ngày 24 dương lịch hàng tháng. Ngoài ra trong các ngày Lễ, Tết do Ban Quản lý Di tích quy định thời gian.
 Chìa khóa tủ phước sương được giao cho:
1.Trưởng Ban quản lý.
2.Ủy viên Kiểm tra.
3.Phòng Tài Chính - Kế hoạch.
Khi thực hiện khui tủ phải có đủ 03 chìa khóa. Sau khi khui tủ kiểm, đếm tiền xong, kế toán lập kết quả ghi biên bản và thông qua biên bản cho tất cả Hội đồng cùng nghe cùng ký tên, lập phiếu thu giao nhận tiền mặt cho Thủ qũy để nộp vào tài khoản của đơn vị được mở tại Ngân hàng.
Điều 10. Về chi
Hằng năm Ban Quản lý lập dự toán thu – chi trình UBND thị xã thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch để được phê duyệt kế hoạch tài chính. Việc chi được hạch toán theo đúng các văn bản quy định của UBND thị xã.
Điều 11. Quản lý tài sản
Hằng năm Ban Quản lý tiến hành kiểm kê đánh giá và quản lý tài sản theo đúng các quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12.Ban quản lý Di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím và các cơ quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm chấp hành và thực hiện đúng nội dung quy định trong quy chế này. Tập thể, cá nhân có thành tích sẽ được khen thưởng; trường hợp vi phạm tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Điều 13.Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc thì Ban quản lý  có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND thị xã xem xét quyết định bổ sung, điều chỉnh phù hợp./.