Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ QUA CÁC THỜI KỲ

DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ QUA CÁC THỜI KỲ

DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ QUA CÁC THỜI KỲ
                            (Hội chức)
 
                    Thời kỳ 1950 – 1968
 
- NGUYỄN NHIỀU              - Hội trưởng
- QUẢNG VĂN XUYÊN      - Đệ nhất - Phó Hội trưởng
- VÕ NGUYÊN AN              - Đệ nhị   - Phó Hội trưởng
- NGUYỄN ÚT                     - Thư ký
 
                  Thời kỳ 1969 – 1975:
 
- TRIỆU NGUYỄN LÊ         - Hội trưởng
- QUẢNG VĂN XUYÊN      - Đệ nhất - Phó Hội trưởng
- VÕ NGUYÊN AN              - Đệ nhị - Phó Hội trưởng
- NGUYỄN MINH HƯƠNG - Thư ký
         
                 Thời kỳ 1976 – 1982:
 
- NGUYỄN ĐỨC TÍNH         - Hội trưởng
- QUẢNG VĂN XUYÊN       - Đệ nhất - Phó Hội trưởng
- VÕ NGUYÊN AN                - Đệ nhị - Phó Hội trưởng
- ĐẶNG XUÂN NÊN             - Thư ký
 
                   Nhiệm kỳ 1983 – 1984
 
- ĐỖ ĐÀI                                 - Hội trưởng
- NGUYỄN NGÀN                  - Hội phó
- ĐẶNG XUÂN NÊN              - Thư ký
- LƯƠNG VĨNH VIỄN            - Thủ quỹ
 
             Nhiệm kỳ 1985 – 1986
 
- ĐỖ ĐÀI                                   - Hội trưởng
- NGUYỄN NGÀN                   - Hội phó
- NGUYỄN HỮU LÊ                - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ            - Thủ quỹ
 
 
BAN THÔNG HỘI - Thời kỳ 1983 – 1986
 
- LÊ NHÁNH                            - Hội chủ
- VÕ NGUYÊN AN                  - Phó Hội chủ
- QUẢNG VĂN XUYÊN         - Phó Hội chủ
 
              Nhiệm kỳ 1987 - 1988:
                     1989 - 1990:
 
- ĐỖ ĐÀI                                  - Hội trưởng
- NGUYỄN NGÀN                   - Hội phó
- NGUYỄN VĂN MƯỜI           - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ             - Thủ quỹ
 
                    BAN THÔNG HỘI
                 Thời kỳ 1987 – 1990:
 
- VÕ NGUYÊN AN                 - Hội chủ
- NGUYỄN HỮU LÊ               - Phó Hội chủ
- LÊ NHÁNH                           - Phó Hội chủ
 
              Nhiệm kỳ 1991 – 1992:
 
- NGUYỄN HỮU LÊ                 - Hội trưởng
- NGUYỄN NGÀN                    - Phó Hội trưởng
- VĂN CÔNG SƠN                  - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ             - Thủ quỹ
- TRIỆU NGUYỄN LỰC          - Thành viên
- QUẢNG VĂN XUYÊN           - Thành viên
- TRƯƠNG VĂN THỜI            - Thành viên
         
                    BAN THÔNG HỘI
 
- ĐỖ ĐÀI                                    - Hội chủ
- LÊ GIÁC                                  - Phó Hội chủ
- NGUYỄN THAN                     - Phó Hội chủ
 
                Nhiệm kỳ 1993 – 1994:
 
- NGUYỄN HỮU LÊ                 - Hội trưởng
- NGUYỄN VĂN MƯỜI            - Phó Hội trưởng
- VĂN CÔNG SƠN                   - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ              - Thủ quỹ
- ĐẶNG XUÂN NÊN                 - Thành viên
- QUẢNG VĂN XUYÊN            - Thành viên
- TRƯƠNG VĂN THỜI            - Thành viên
- HUỲNH VĂN HAI                  - Thành viên
 
                   BAN THÔNG HỘI
 
- ĐỖ ĐÀI                                   - Hội chủ
- LÊ GIÁC                                 - Phó Hội chủ
- NGUYỄN THAN                     - Phó Hội chủ
 
                Nhiệm kỳ 1995 – 1996:
 
- NGUYỄN HỮU LÊ                - Hội trưởng
- NGUYỄN VĂN MƯỜI           - Phó Hội trưởng
- VĂN CÔNG SƠN                  - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ            - Thủ quỹ
- NGUYỄN HỒNG VIỆT         - Thành viên
- HỒ HỘI                                 - Thành viên
- LÊ VĂN ĐỨC                       - Thành viên
- NGUYỄN NGỌC PHU          - Thành viên
 
                BAN THÔNG HỘI
 
- ĐỖ ĐÀI                                   - Hội chủ
- LÊ GIÁC                                 - Phó Hội chủ
- LÊ NHÁNH                             - Phó Hội chủ
 
Nhiệm kỳ 1997 – 1998:
 
- NGUYỄN HỮU LÊ                - Trưởng Ban quản lý
- NGUYỄN VĂN MƯỜI           - Phó Ban quản lý
- VĂN CÔNG SƠN                  - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ            - Thủ quỹ
- TRIỆU NGUYỄN LỰC          - Thành viên
- ĐẶNG XUÂN NÊN                - Thành viên
- HUỲNH VĂN HAI                 - Thành viên
 
                  Nhiệm kỳ 1999 – 2000:
 
- NGUYỄN HỮU LÊ                - Trưởng Ban quản lý
- NGUYỄN VĂN MƯỜI           - Phó Ban quản lý
- VĂN CÔNG SƠN                  - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ            - Thủ quỹ
- TRIỆU NGUYỄN LỰC          - Thành viên
- TRẦN VĂN NỮA                   - Thành viên
- NGUYỄN XIN                        - Thành viên
 
                  BAN THÔNG HỘI
 
- ĐỖ ĐÀI                                   - Hội chủ
- LÊ NHÁNH                            - Phó Hội chủ
- QUẢNG VĂN XUYÊN         - Phó Hội chủ
 
                Nhiệm kỳ 2001 – 2002:
 
- VĂN CÔNG SƠN                  - Trưởng Ban quản lý
- TRIỆU NGUYỄN LỰC          - Phó Ban quản lý
- NGUYỄN HỮU TRÍ              - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ            - Thủ quỹ
- NGUYỄN VĂN MƯỜI          - Thành viên
- TRẦN VĂN NỮA                  - Thành viên
- NGUYỄN XIN                       - Thành viên
 
               Nhiệm kỳ 2003 – 2004:
 
- VĂN CÔNG SƠN                  - Trưởng Ban quản lý
- TRIỆU NGUYỄN LỰC          - Phó Ban quản lý
- NGUYỄN HỮU TRÍ              - Thư ký
- NGUYỄN HỮU QUÝ            - Thủ quỹ
- NGUYỄN VĂN MƯỜI          - Thành viên
- PHAN THANH MẪN             - Thành viên
- NGUYỄN XIN                       - Thành viên
 
 
                     BAN THÔNG HỘI
                Nhiệm kỳ 2001 - 2004
 
- QUẢNG VĂN XUYÊN         - Hội chủ
- LÊ NHÁNH                         - Phó Hội chủ
 
               Nhiệm kỳ 2005 – 2006:
 
- VĂN CÔNG SƠN                 - Trưởng Ban quản lý
- TRIỆU NGUYỄN LỰC         - Phó Ban quản lý
- NGUYỄN HỮU TRÍ              - Thư ký
- LƯU HOÀNG ĐIỆP              - Thủ quỹ
- NGUYỄN VĂN MƯỜI          - Thành viên
- PHAN THANH MẪN            - Thành viên
- NGUYỄN XIN                      - Thành viên
 
                  Nhiệm kỳ 2007 – 2011:
 
- VĂN CÔNG SƠN                 - Trưởng Ban quản lý
- NGUYỄN HỮU TRÍ              - Phó Ban quản lý
- LÊ GIỎI                                - Thành viên
- PHAN THANH MẪN             - Thành viên
- NGUYỄN XIN                       - Thành viên
 
                    BAN THÔNG HỘI
                 Nhiệm kỳ 2005 – 2011
 
- NGUYỄN HỮU QUÝ            - Hội chủ
- QUẢNG VĂN XUYÊN           - Phó Hội chủ
 
 
                              BAN QUẢN LÝ
                         Nhiệm kỳ 2012 – 2016:
 
- NGUYỄN HỮU TRÍ              - Trưởng Ban quản lý
- HỒ VĂN ĐỨC                      - Phó Ban quản lý
- NGUYỄN VĂN HAI              - Phó Ban quản lý
- TRẦN VĂN KÉO                   - Thành viên
- LƯU HOÀNG ĐIỆP               - Thành viên
- PHAN THANH MẪN             - Thành viên
- HỒ HỮU DUY TÂN               - Thành viên
 
 
                      BAN KIỂM TRA
 
-HUỲNH VĂN BẢY              - Trưởng Ban
-HỒ THANH TÙNG               - Phó ban
-NGUYỄN THANH THU       - Thành viên
 
 
 
                     BAN QUẢN LÝ
             Nhiệm kỳ 2017 – 2021:
 
- NGUYỄN HỮU TRÍ              - Trưởng Ban quản lý
- HỒ VĂN ĐỨC                                 - Phó Ban quản lý
- NGUYỄN VĂN HAI              - Phó Ban quản lý
- TRẦN VĂN KÉO                   - Thành viên
- VÕ THANH PHÚ                   - Thành viên
- PHAN THANH MẪN             - Thành viên
- HỒ HỮU DUY TÂN               - Thành viên
 
 
                 BAN KIỂM TRA
 
-NGUYỄN THANH THU              - Trưởng Ban
-NGUYỄN HỮU TÂM                  - Phó ban
-NGÔ QUANG BÌNH                    - Thành viên
 
 
 
                DANH SÁCH CÁC VỊ CHÁNH BÁI
                            (Qua các thời kỳ)
 
1……….?.................... (cụ Bái Bụng)
2. Ông Nguyễn Đặng   (cụ Bái Hương)
3. Ông Nguyễn Lắm    (cụ Bái Bổn)
4. Ông Nguyễn Chẵn  (cụ Bái Bích)
(Những vị có tên trên làm chánh bái từ năm 1982 về trước).
5. Ông Huỳnh Tấn (cụ Bái Mười) từ năm 1983 đến 1992.
6. Ông Huỳnh Văn Bồng (cụ Bái Bồng) từ năm 1992 đến 1996.
7. Ông Lê Công Sanh (cụ Bái Sanh) từ năm 1997 đến 2007.
 
          Chúng tôi xin được ghi lại tên và chức danh của các vị với tấm lòng trân trọng, nhằm tạo điều kiện cho những ai có điều kiện nghiên cứu sâu về lịch sử Dinh Thầy Thím.
 
 
CHÂN DUNG NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO
HỘI TAM QUÝ (BAN QUẢN LÝ)
(QUA CÁC THỜI KỲ)
 
 
Chân dung những người lãnh đạo Hội Tam QuýChân dung những người lãnh đạo Hội Tam Quý
 
Ông Nguyễn Nhiều   Bà Nguyễn Nhiều (Bà Bộ)
 
Chân dung những người lãnh đạo Hội Tam Quý
 
Ông Triệu Nguyễn Lê            Ông Nguyễn Đức Tính
 
Chân dung những người lãnh đạo Hội Tam QuýChân dung những người lãnh đạo Hội Tam Quý
 
Ông Đỗ Đài                Ông Nguyễn Hữu Lê
 
Chân dung những người lãnh đạo Hội Tam Quý
 
Ông Văn Công Sơn
 
 
                                 CHÂN DUNG CÁC VỊ CHÁNH BÁI
(Qua các thời kỳ)
 
Chân dung các vị chánh báiChân dung các vị chánh bái
 
Ông Nguyễn Đặng              Ông Nguyễn Lắm
 
Chân dung các vị chánh báiChân dung các vị chánh bái
                                Ông Nguyễn Chẵn               Ông Huỳnh Tấn
                             Chân dung các vị chánh báiChân dung các vị chánh bái
                             Ông Huỳnh Văn Bồng                        Ông Lê Công Sanh